Mens och globala målen

Mens och globala målen

Vårt och andras arbetet med att normalisera mens leder till positiva effekter för alla 17 globala målen. Alla mål hänger nämligen ihop! Vissa mål kan kopplas mer direkt än andra, men alla målen har relevans.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Mål 1 – Ingen fattigdom.

Mens påverkar och påverkas av hela samhället. Bland annat kostar det om man vill använda mensskydd. Mensskydd kan vara dyra och i vissa länder, tex Sverige, så skattas de lika högt som smink eller heminredning. Människor som inte har ekonomiska medel kan därför ha svårt att köpa de mensskydd de behöver. Vissa tvingas till och med till prostitution för att ha råd med mensskydd. Forskning har visat att de som fått mensskydd gratis genom olika projekt har kunnat spara pengar till mat, kläder eller till och med högre utbildning. Att erbjuda mensskydd gratis och prioriterar menstruerandes behov kan därför minska utsattheten hos personer som lever i fattigdom.

Mål 3 – God hälsa och välmående.
Vissa produkter eller material som används för att samla upp mensblodet är inte hygieniska och kan på så sätt ge infektioner som i värsta fall kan leda till döden. Hygieniska, hälsosamma mensskydd är därför en hälsofråga. Många gånger pratas det om s.k. cloths, d.v.s. tygtrasor, som något ohygieniskt och dåligt. Men det är viktigt att komma ihåg att tyget i sig inte är ohygieniskt, det är när det inte kan tvättas och torkas ordentligt som det skapar risk för infektioner. Kunskap och möjlighet att själv kunna välja mensskydd och bra tvättmöjligheter är viktigt för hälsan.

Skam och social exkludering av personer med mens kan även leda till psykisk ohälsa. Att normalisera mens och få bort skammen kring den är därför väldigt viktigt. Det ökar också både förståelsen för, och tryggheten hos individen.

Även sjukdomar relaterade till menstruation och menscykeln är viktiga att prata om. Tex så lever 10-20% av den menstruerande befolkningen med endometrios. En sjukdom som kan leda till svåra komplikationer och hinder i livet. PCOS, PMDS och ägglossningssmärta är några andra exempel. Mer forskning och kunskap om dessa tillstånd leder till ökad hälsa för dessa grupper.

Mål 4 – God utbildning.
Runt om i hela världen vittnar menstruerande att de ibland undviker skolan på grund av mens. Det kan handla om att de inte har tillräckliga mensskydd för att skydda dem från att få blod på kläderna och på så sätt blir retade och exkluderade, men kan också handla om fysiska besvär så som mensvärk eller PMS. Vissa hoppar av skolan på grund av problem kopplade till mensen och menscykeln.

God utbildning innebär enligt FN en effektiv utbildning av god kvalitet för alla, där skolmiljöerna tar hänsyn till jämställdhetsaspekter. Som det ser ut nu tar en majoritet av skolor runt om i världen inte hänsyn till menstruation som en jämställdhetsaspekt, i och med att mensskydd på de allra flesta skolor inte erbjuds gratis på toaletterna.

Utöver det brister sexualundervisningen på flera punkter, bland annat om just menstruation och menscykeln. Det leder till låg kunskap om rättigheter, möjligheter och t.ex. om när man ska söka vård för sina besvär.

Mål 5 – Jämställdhet.
I detta mål inkluderas arbetet för att stoppa våld i nära relation och diskriminering, tillgång till reproduktiv sjukvård och rättigheter, och lika tillgång till ekonomiska resurser och maktpositioner. Genom att vi normaliserar mens, ökar kunskapen om det, minimerar skammen kring och prioriterar menstruerande personers rättigheter kan vi nå en ny nivå av jämställdhet; mer jämställd skolgång, jämställda arbetsplatser, jämställd politik och ekonomi.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.
”Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.”
Så står det i mål 6, delmål 6.2. Detta är en omskrivning från prioritet av menstruerande personers behov. Att ge alla möjlighet till rena toalettmiljöer med tillgång till dörr med lås kan göra vardagen säker för väldigt många människor – både för att undvika diskriminering och exkludering på grund av skammen kring menstruation, men också för att minimera risken för infektioner.

Mål 10 – Minskad ojämlikhet.
Ingen ska lämnas utanför i utvecklingen, och alla ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oberoende av kön, könstillhörighet, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Menstruerande personer kan även vara personer med funktionsnedsättning eller annan normbrytande egenskap/attibut, och kan därför möta förtryck på flera plan.

Att se till att även personer med t.ex. funktionsvariation får en sexualundervisning där menstruation och rättigheter ingår är därför en mycket viktig aspekt i arbetet med minskad ojämlikhet. Att se till att vi tar hänsyn till könsidentitet och behov hos personer som upplever förtryck på grund av hudfärg och etnicitet när vi arbetar med menstruation är grundläggande.